DAMU Logistics Қостанай қайғылы оқиғасынан тыс қалған жоқ

27 / 09

DAMU Logistics Қостанай қайғылы оқиғасынан тыс қалған жоқ

Орталық Азиядағы бірегейжоба - ҚР «DAMU» алғашқыжекеиндустриялық-логистикалықаймағы 2004 жылдан бастапөзалдынабизнестіңжауаптыжәнесенімдісубъектісі болу міндетінқанақоймай, соныменқатарқоғамдаәлеуметтікфункциялардытабыстыіскеасырудықойыпотыр. Бүгінгітаңдакомпаниядаүшмыңғажуықадамжұмысістейді, бізгеондағаніріәлемдікжәнеотандықбрендтердің60-тан астамрезидент–өкілдерісенімбілдіреді. КүнсайынҚР «DAMU»индустриялық-логистикалықпаркініңаумағынажақынжәнеалысшетелденхалықүшінқажеттітауарларағылыпкелуде. Әлеуметтікбағдарлаудыңмаңыздырөлінатайотырып, индустриялық-логистикалықпарктержелісінің оператор-компаниясыжәнебүкілОрталық Азия өңірініңжетекші 3PL-операторы DAMU Logisticsнегізгіқоғамдыққұндылық-гуманитарлықмиссияныұстануда. Біздіңкомпаниядақызметтіңтиімділігінарттыруменқатар, елеуліқоғамдық-маңыздыміндеттердііскеасырубойыншажұмыстартұрақтынегіздежүргізіледі. Әлеуметтікжауапкершіліксаясатыныңдәстүрінжалғастыраотырып, DAMU LogisticsкомпаниясыҚостанайоблысындағыауқымдыорманөрттерінеқатыстықайғылыоқиғадантысқалаалмадыжәнеөзөкілдерінгуманитарлықмиссиямензардапшеккенаймаққажіберді. DAMU Logistics қызметкерлер іӘулиекөл ауданына барып, атаулықайырымдылықакциясын – уақытша онлайн оқытудан өтіп жатқан балаларға заманауи ноутбуктер сыйлады.
16 қыркүйекте Н. Островский атындағыАманқарағайжалпыбілімберетінмектебініңқабырғасында компания өкілдерісалтанаттытүрде 25 оқушығажаңаноутбуктертабысетті.
Сыйлықтартапсырукезінде, балалар мен олардыңата-аналарынанбасқа, акт залындаоблыстықмәслихаттыңдепутаттары, сондай-ақАманқарағайжәне Озерное ауылдарыныңмектепұжымықатысты.
КездесугежекеқатысаалмағандарғажақынарадаАманқарағай орта мектебінің директоры Лев Расчетовтабысетеді.
Облыстықмәслихат депутаты Альмира ЖансугуроваDamuLogisticsкомпаниясынанкөмек дер кезіндекөрсетілгенін, еңбастысыүйлеріапаттанзардапшеккенауданныңбарлықоқушыларыарнайыжеткізілгенноутбуктердіалғанынатапөтті.
Қазақстан Республикасының «DAMU» алғашқыиндустриялық-логистикалықаймағыалдағыуақытта да әлеуметтікміндеттердіорындаудамаңыздырөлатқаруғаниетті, ал гуманитарлық миссия қысқамерзімдіжәнеұзақмерзімдіперспективадакомпанияныңэкономикалыққызметініңстратегиялықмаңыздыбағытыболыптабылады.
«Бүгіносындайқиын-қыстаукезеңде DAMU LogisticsкомпаниясыныңқызметкерлеріӘулиекөлауданынақайырымды, игіліктімақсатпенкелді. Табиғиапаттанзардапшеккенбіздіңауданныңәроқушысыкомпьютерлердіалды. Жаңаноутбуктербалаларғаоқуғажәнебілімалуғамүмкіндікбереді. Осындайсәттебіздіқолдағандардыңқатарында DAMU Logisticsкомпаниясынашынжүректеналғысайтқымкеледі. Сондай-ақ,бүкілҚазақстанғабейбітшілік, жақсылықжәнеөркендеутілеймін. Ал біздіңауданымызда енді тек жақсыоқиғаларға болсын. Рахмет!»,- депатапөттіАльмира Жансугурова.
КездесугежекеқатысаалмағандарғажақынарадаАманқарағай орта мектебінің директоры Лев Расчетовтабысетеді.
«Біздіңжағдайымызға бей-жайқарамағаныңызға, өзөкіліңіздіжібергеніңізге, біздіңотбасыларымыздыңқажеттіліктерінесәйкесөтемақсаттыжұмысістегеніңізгежәнебалаларымызғаосындайжоғарысапалыноутбуктерсыйлағаныңызғаризамыз. Ендіолар онлайн форматтаоқып, 3Д-модельдеунегіздеріментанысаалады. Бүгінтөрт ноутбук қалды, бізолардыөзжауапкершілігімізгеалып, оқушыларымызғатабыс етеміз. Ноутбуктерөтесапалы, сізгеүлкенрахмет», – деді Островский атындағы мектептің директоры. ҚазақстанРеспубликасының«DAMU» алғашқыиндустриялық-логистикалықаймағыалдағыуақытта да әлеуметтікміндеттердіорындаудамаңыздырөлатқаруғаниетті, ал гуманитарлық миссия қысқамерзімдіжәнеұзақмерзімдіперспективадакомпанияныңэкономикалыққызметініңстратегиялықмаңыздыбағытыболыптабылады.